وقتی یک
یک عزیز
و یک شدن ‌دلیلو ، کنه
هیچ‌چیز زدش نمیکنه
یه موندنی{-29-}
2021/11/16 - 19:06 در گروه سیمرغ