وقتی
رگ گردنت را
می بوسم …
با یک تیر
دو نشان زده ام
هم تو را بوسیده ام

هم خدا را !

2021/11/16 - 19:59
پیوست عکس:
78b401d663cf590250af24e4fecf2eba-425
78b401d663cf590250af24e4fecf2eba-425 · 425x425px, 21KB