گنجشک غریبـــی شده ام
پنجــــره بسته ست !!
شاید که کنار درو دیــوار بمـــیرم !!!

2021/11/17 - 19:33