شده از درد بخَندی که نَبارد چشمَت؟!

مَن در این خَنده ی پرغصه مَهارت دارَم : )!!!
2021/11/17 - 20:50
دیدگاه
Babak3

خدانکنه

1400/08/26 - 21:20 ·
-shamim

{-35-}{-35-}

1400/08/26 - 21:24 ·