دلبر جان
“تو ” باعث میشی هر بار فکر کنم
هنوزم زندگی قشنگیاشو داره و
یکی از قشنگیاش قطعا “تویی”
2021/11/17 - 21:06 در عشق اول
دیدگاه
Amir_h

خودتی

1400/08/26 - 21:11 ·
atiye

تویی

1400/09/25 - 01:43 ·
Amir_h

بووس

1400/10/1 - 21:26 ·
atiye

فدات

1400/10/2 - 13:19 ·