در صفحه شطرنج زندگیم
تمام مهره هایم مات مهربانیت شد
و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم
تا بگویم :
شاه دلم دوستت دارم
2021/11/17 - 21:07 در عشق اول
دیدگاه
Amir_h

شاه دلم عاشقتم

1400/08/26 - 21:11 ·
atiye

فداتم

1400/09/25 - 01:44 ·
Amir_h

{-49-}{-41-}

1400/10/1 - 21:26 ·