در همیـــــن شعـــــر
عریان برهنــه ات می کنم
و تمام جغرافـــــیای تنت را
در آغوش می کشم
بگذار تاریـــــخ بگوید
شاعــــــری در کشـــــورِ
اندام زنی جاودانه شد
2021/11/18 - 02:00
پیوست عکس:
1636274763149702_large.jpg
1636274763149702_large.jpg · 402x500px, 115KB