پیـشانیش را ...
لبهـایـش را ‌...
نگاهـش را ...
بـوسیـدم ...
موهایش را نوازش کردم ...
و سرش را بـر روی شانه ام گذاشتم ..
بایـد زنها را زنانه دوست داشـت ....


[لینک ضمیمه]

2021/11/18 - 02:03
پیوست عکس:
1636259451747446_large.jpg
1636259451747446_large.jpg · 480x480px, 167KB