تنهایی
کلید خانه را دارد
هر وقت نیستی
به سراغم می آید


[لینک ضمیمه]

2021/11/18 - 02:08
پیوست عکس:
1636190517658059_large.jpg
1636190517658059_large.jpg · 420x331px, 59KB