عشق مانند نسیم است درست است که نمی توانی آن
عشق مانند نسیم است
درست است که نمی توانی آن را ببینی ولی می توانی نوازشش را احساس کنی.

هر وقت به تو فکر می کنم قلبم به رقص در می آید
2021/11/19 - 19:24