نگاهـت را گره بزن
️به هر لحظـه مــن
حس امنیت میکنم
وقتی تــــو

️درگیــر منـــی...


2021/11/20 - 00:05