[لینک ضمیمه]


تو آن بلای قشنـــــگی
كه آمـــدی به ســــرم
بنگر
چه آتشی
زتو بر پاست در دلم...2021/11/20 - 00:12