نشسته ام در کافه ی همیشگیِمان ...
و جرعه جرعه مینوشم... تلخیِ نداشتنت را...

2021/11/20 - 13:37
دیدگاه
sun

شیرینش کن قهوه رو خخخ
عالی بود

1400/08/29 - 20:05 ·