منت را عزوجل که به شکر اندرش
مزید نعمت استموجب قربت


2021/11/20 - 19:40
پیوست عکس:
564de34a28dcffae77d54943c56fe474.jpg
564de34a28dcffae77d54943c56fe474.jpg · 467x680px, 21KB
دیدگاه
Babak3

شکر کردی

1400/08/29 - 20:21 ·
sun

پس چیه دارم نماز میخوننمخخخ

1400/08/29 - 20:23 ·
Babak3

قبول باشه

1400/08/29 - 20:26 ·
sun

شده خبر نداری خخ

1400/08/29 - 20:26 ·