در زندگى‎ ‎نه گل باش که اسیرخاک شوى‎

نه باران که به خاک بیفتى

خاک باش که گل از تو بروید و باران به خاطر تو ببارد...
بارون نم نم
2021/11/21 - 10:20
دیدگاه
yasi

{-41-}{-37-}

1400/08/30 - 10:21 ·
z923931302

{-a168-}{-a154-}

1400/08/30 - 10:22 ·
yasi

{-a171-}{-23-}{-49-}

1400/08/30 - 10:24 ·
z923931302

{-23-}{-49-}{-41-}

1400/08/30 - 10:25 ·