..

2021/11/21 - 10:39
پیوست عکس:
259166473_112463544590436_3459366192614175325_n.jpg
259166473_112463544590436_3459366192614175325_n.jpg · 450x448px, 10KB
دیدگاه
saeed37

6 شماره

6..8..9..2..4...1

1400/08/30 - 10:44 ·
z923931302

6

1400/08/30 - 10:44 ·
ber99keh

8تا

1400/08/30 - 10:48 ·
ber99keh

6-8-3-2-4-1-7-9

1400/08/30 - 10:49 ·
saeed37

7 و 3 از کجا اومد

{-36-}

1400/08/30 - 10:53 ·
ber99keh

نصف هشت رو ببین میشه 3

1400/08/30 - 10:54 ·
sarzaminman101

5

1400/08/30 - 16:34 ·
saeed37

چرا 5

1400/08/30 - 16:36 ·
sarzaminman101

1- 4-9-8-6

1400/08/30 - 16:40 ·
saeed37

2 هم بودا

1400/08/30 - 16:52 ·
sarzaminman101

قبول دارم ولی عدد2نباید بصورت گردنباید باشد

1400/08/30 - 16:55 ·
saeed37

آهان اوکی پس همون حدس اولم درست بود
5 عدد تو تصویر وجود داره

1400/08/30 - 16:56 ·
ber99keh

دقیقا 7 عدده.اول 6 بعد 8 سوم 3 چهارم 9 پنجم 2 ششم 4 و هفتم 1

1400/08/30 - 16:57 ·
sarzaminman101

{-35-}

1400/08/30 - 16:57 ·
saeed37

{-33-}{-18-}{-17-}{-17-}
حرص نخور پوستت چروک میشه
باشه قبوله

1400/08/30 - 17:02 ·
ber99keh

حرص نخوردم ولی دقت کنید مشخصه

1400/08/30 - 17:17 ·
saeed37

{-14-}خااع
{-15-}

1400/08/30 - 17:18 ·