فقط برای توساکتم...
نه اینکه فراموشت کرده باشم ...
صبر کردم ببینم توهم ...
دلتنگم می شوی.
2021/11/21 - 16:51