شاید! شعر همین است که من عاشق تو باشم و تو! با هر که می‌خواهی.

2021/11/21 - 16:58