امشب دلم هوای آن کافه را کرده که چایش از
امشب دلم هوای آن کافه را کرده
که چایش از مهر تو
و قندش محبت تو باشد
و تنها مشتری کافه من باشم
2021/11/21 - 17:13