دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست مرا شاد میکند
دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست

مرا شاد میکند و لبخند را به دنیایم هدیه میکند

حتی این روزها گاهی پرواز میکنم

من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم
2021/11/21 - 17:15