قرار نیست من اونجوری زندگی کنم که دنیا دوست داره؛ خوب طبعاً قرارم نیست دنیا هم اونجوری بچرخه که من دوست دارم!


2021/11/21 - 19:49 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-11-21_19-50-25.jpg
photo_2021-11-21_19-50-25.jpg · 1080x1115px, 148KB