با هم که باشيم سه تاييم من، تو و بوسه
بی هم چهار تاييم تو با تنهايی و من با رنج ...

2021/11/21 - 19:56 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-11-21_19-51-20.jpg
photo_2021-11-21_19-51-20.jpg · 1008x1001px, 81KB