بعضی حسارو با بعضیا تجربه میکنی که دیگه حتی با خودشونم نمیتونی تکرار کنی چه برسه به یه نفر دیگه.

2021/11/21 - 19:59 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-11-21_20-00-39.jpg
photo_2021-11-21_20-00-39.jpg · 1208x1113px, 113KB