از امروز می نشینم دانه های آذر ماه رامیبافم سی دانـه یک عـشق از زیر یک خوشی از رو تا گـره بخورنـد درهم شالی شود بـر روی دوشتان تا از سردی روزگـار نرنجید

2021/11/21 - 21:25