نازم به چشم یار که تیر نگاه را بیهوده
نازم به چشم یار
که تیر نگاه را
بیهوده هدر نکرد و
به قلبم نشانه زد
2021/11/21 - 23:20