جنگ باشد قحطی باشد قهوه ام تلخ باشد
جنگ باشد
قحطی باشد
قهوه ام تلخ باشد
سرد باشد
چه اهمیتی دارد
تو باشی
همه چیز خوب است …
2021/11/21 - 23:58