حــواســم را کنم
افــتــاد پــیــش
حالا مــانــده ام و کـه می پــرســنــد
کـجــاســت؟
مــگــر...2021/11/22 - 05:45 در گروه سیمرغ
پیوست عکس:
IMG_20211122_053952_171.jpg
IMG_20211122_053952_171.jpg · 1053x1280px, 70KB