که می شود
هایم #دلتنگ تر می شوند
و به راهی که است
از آن کنی....

2021/11/22 - 09:59 در گروه سیمرغ
پیوست عکس:
IMG_20211122_095402_446.jpg
IMG_20211122_095402_446.jpg · 719x662px, 81KB