هرچه ازدست میرود بگذاربرود چیزی که به التماس الوده باشد نمی خواهم حتی زندگی...چه گوارا

2021/11/22 - 11:01