????????
چه لذتی دارد ،از فردای نیامده،
نترسیدن
گوش به باران دادن،
چای درست کردن،
پادشاه وقت خود بودن
2021/11/22 - 22:15