من ساعات سکوت شب را دوست دارم
چون ممکن است رویاهای سعادتمندانه از آن طغیان کند.
2021/11/22 - 23:07 در اریا