بعضی از شب ها برای شکنجه
اندیشه
و تامل در تنهایی ساخته می شوند.
2021/11/22 - 23:08 در اریا