چقدر عاشقانه به آغوش میکشی
چقدر عاشقانه

به آغوش میکشی

منِ خسته‌یِ سرمازده‌ی راه را…
2021/11/22 - 23:11