اي عاشقــان اي عاشقـان پیمانه را گم كرده ام

دركنج ویران مــــانده ام ؛ خمخــــانه را گم كرده ام

هم در پی بالائیــــان ؛ هم من اسیــر خاكیان
هم در پی همخــــانه ام ،هم خــانه را گم كرده ام

آهـــــم چو برافلاك شد اشكــــم روان بر خاك شد
آخـــــر از این جا نیستم ؛ كاشـــــانه را گم كرده ام


2021/11/23 - 01:38 در الماس
دیدگاه
Farid

به گل گلزار اومد
سلام اجی
اون پروف منو بی زحمت بزار پنل مدیران ک اقا رامین پستشم تو پیج نایس فانش گذاشته

1400/09/2 - 01:45 ·
Pari

سلام اقا فرید خوبین؟

1400/09/2 - 01:44 ·
Pari

متوجه نشذم چل گفتین

1400/09/2 - 01:45 ·
Farid

سلام شب خوش مخلصم پیج اقا رامین سر بزنین پست گذاشتن ک منم جزو مدیرانم فقط تو پنل بزارین دست شماست ابجی

1400/09/2 - 01:47 ·
Pari

دوتا اکانت دارن کدومشو ببینم

1400/09/2 - 01:49 ·
Farid

کانت نایس فانشون

1400/09/2 - 01:50 ·
Pari

باشه

1400/09/2 - 01:51 ·
Farid

فداتم ک فناتم گل اجی خودم

1400/09/2 - 01:53 ·
Pari

دادش گلم اون دست خودشونه چون قید شده نامحسوس .صبح ارشون میپرسم

1400/09/2 - 01:58 ·
Farid

باش اجی جون چون صحبت کردم باهاشون هرچی شما صلاح بدونی بقول فرید از فرید تا برمودا خخخخخ

1400/09/2 - 02:00 ·
Pari

شما که برمودا نبودی

1400/09/2 - 02:01 ·
Farid

از سال نودویک عضوم اما نبودم اونجا

1400/09/3 - 00:29 ·