حتی اگه یه فرشته هم باشی، بازم همیشه یکی پیدا میشه که از صدای بال زدنت خوشش نمیاد...! "خودتو گرفتار حرف مردم نکن"

2021/11/23 - 01:43