مهربانی ات را با گلها در میان بگذار
با سنگها
با رودی که می رود ...
مهربانی ات را با جنگ درمیان بگذار
صدای تو چشمه ای خواهدشد
و انسان را با انسان
آشتی خواهد داد ....
????????مهربانی ات را با گل ها در میان بگذار
2021/11/23 - 08:53