گاه باید روئید
از پس آن باران

گاه باید خندید
بر غمی بی پایان...2021/11/23 - 09:36
پیوست عکس:
Screenshot_۲۰۲۱۱۱۱۷-۲۰۱۵۴۹_MoboTel.jpg
Screenshot_۲۰۲۱۱۱۱۷-۲۰۱۵۴۹_MoboTel.jpg · 707x724px, 305KB