شبی خـــیال تو !!!

از دشت خواب من بگذشت

دگر به خواب نرفت
این دل خیال پرست


2021/11/24 - 17:12