جان دلم
شب ڪه میشود
در منطق را ببند
از در احساس بیا
جان دلم
شبها، مغزم ڪارایی ندارد
اما قلبم، قلبم با تمامش، تو را میطلبد
شب ڪه شد
احساست را برایم بیاور ..

2021/11/24 - 18:57
پیوست عکس:
c3a32098f28ff4d5ce1bf406b1cb1b36-425
c3a32098f28ff4d5ce1bf406b1cb1b36-425 · 425x428px, 21KB