زادگاه عاشقانه هایم
قلب توست...
که آنجا بساط
عشق
بر پا کردام
تا در کرانه های
بی پایان آغوشت
دوست داشتنت را زندگی میکنم
2021/11/24 - 18:57