به پیش تو
چه زند جان و جان کدام بود
که جان تویی و دگر جمله نقش و نام بود...
2021/11/24 - 21:49