دلم اندازه ے یک شهر
برایت تنگ است
آنقدر تنگ که با ذهن
خودم درجنگ است
آنقدر تنگ که از من
قدمے دور شدی
یک قدم فاصله اندازه
صد فرسنگ است...

2021/11/24 - 21:52