جفر میره کلاس غیرت خیلی غیرتی میشه
زنش میخواسته بره بیرون میره جلوش وایمیسه
با صدای بلند میگه کجا میری؟زنش میگه با اصغر قرار دارم
میگه با اصغر میری
با اصغرم برمیگردی
فهمیدی؟
2021/11/25 - 01:41