چشمم به دنبال نگاهت لبم به دنبال لبت

سرخی لبهایت پای دو چشمشت محشر است....

2021/11/25 - 18:56