می پرسی: خوبی؟!
و تمام دغدغه های جهانم می شود
چطور بگویم "خوبم" که بیشتر به دلت بنشیند!
"جان دلم" من تمام حال خوبم را برای احوال پرسی های تو
کنار گذاشته ام...
2021/11/25 - 19:18