شاید دهخدا
عاشق نبوده
و گرنه بایستی
معجزه را
آغـــــوش
معنا می کرد...
2021/11/26 - 13:10