اصلاً، میدانى جانم؟
تو را، در هر شرایطى كه باشى
می خواهم!
غمگین، خوشحال، عصبانى
راستش را بخواهى،
اخم صورتت
می شود چاشنى دل خوشى هایم
غصه هایت
می شود قصه روزهای خودم
خنده هایت
می شود حال خوش روزهایم...
تو را با هر حالتی میخواهمت....
2021/11/27 - 00:50