آرزوهایم هوایی می شوند...
بر باد می روند...
دود می شوند...
حس می کنم معتاد حسرتهایم شده ام...
آرزوهایم هوایی میشوند...
2021/11/27 - 09:31