طبق آماری که گرفتن ب ازای هر پسر 3تا دختر وجود داره...
ولی من هنوز تنهام
کی 6تا ورداشته؟؟؟؟!
بیاد پس بده مال مردم خوردن نداره
2021/11/27 - 14:00