یکی میگفت: باید از کنار مشکلات باسرعت عبور کنی و بگی: “میگ میگ”
اما نمیدونست مشکلات نشستن رومون میگن: “انگوری انگوری”!
2021/11/27 - 17:42